معناشناسی اوصاف الهی
65 بازدید
محل نشر: نامه مفید » تابستان 1378 - شماره 18 »(34 صفحه - از 153 تا 186)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده ما در متون مقدس و در زبان عادی خدا را به بعضی از اوصاف توصیف می‏کنیم، یکی از مشکلات دیرین در راه تأسیس الهیات، چگونگی فهم و تحلیل معنای این اوصاف است (بویژه اوصاف مشترک بین انسان و خدا). آیا این اوصاف به هنگام حمل بر خدا همان معنای عادی و متعارف را دارند؟ یا واجد معنای دیگری می‏باشند؟ این معنای دیگر چه نسبتی با معنای عادی و متعارف این اوصاف دارد؟ در این مقاله سعی شده است تا راه حل معروف آنالوژی که به وسیله توماس آکوینی ارائه شده و حاوی نکات تازه‏ای است، مورد نقد و بررسی قرار گیرد. نظریه آنالوژی (تمثیل) با نفی اشتراک لفظی و اشتراک معنوی سعی می‏کند تا نوعی «اشتراک در عین اختلاف» و «اختلاف در عین اشتراک» را در معانی این اوصاف نشان دهد.